سایر کنسول‌های بازی

­

کنسول های بازی شامل: سگا – میکرو و … و لوازم جانبی آنها